Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

Sabbatschool Volwassenen

Volwassenen: Dialoog, 123E jaargang

Het idee dat zendingswerk Gods werk is, komt herhaaldelijk terug in de Schrift. Salomo zegt het als volgt: ‘Hij heeft de mens inzicht in de tijd gegeven’ 1. Zodra een individu ter wereld komt, legt God in het binnenste van zijn wezen een verlangen naar de eeuwigheid. Augustinus heeft het ooit zo gezegd, ‘Heer, wij werden voor U gemaakt en ons hart blijft onrustig totdat het rust vindt in U’. Volgens het evangelie van Johannes is Jezus het licht dat ieder mens verlicht, die wordt geboren in deze wereld. 2  God heeft in een ieder van ons niet alleen een verlangen naar Hemzelf geplaatst, Hij heeft ook zijn heilige Geest gestuurd om ons tot Hem te brengen. Ieder verlangen om het goed te doen, iedere overtuiging van zonde wordt ingegeven door de heilige Geest. Hij is de voornaamste  drijfveer achter elk verlangen naar goedheid en elke neiging tot vriendelijkheid en onzelfzuchtigheid wordt eerst ingegeven door de heilige Geest. Ook al begrijpen of realiseren we het ons niet helemaal, maar de heilige Geest werkt in ons leven om ons tot Jezus te brengen. 3 Jezus zelf is echter het allergrootste geschenk!

Toen de mens hopeloos verloren was door de zonde, veroordeeld tot de eeuwige dood, toen nam de liefde van God het initiatief. Lucas schrijft, ‘De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was’ 4 . De apostel Paulus voegt daaraan toe, ‘Maar God bewees ons Zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren’ 5 . God nam het initiatief tot onze verlossing. Christus verliet de heerlijkheid en pracht van de hemel en kwam naar deze door zonde verduisterde wereld met een opdracht die verlossing ten doel had.

Voordat wij zelfs maar met babystapjes toenadering zochten tot Hem, had Hij al een enorme sprong in onze richting gezet. Voordat we Hem ons leven gaven, schonk Hij ons verlossing door zijn dood. Wij waren zijn vijanden, maar Hij was onze vriend. Wij keerden Hem de rug toe, maar Hij wendde zijn gezicht tot ons. Wij gaven niet veel om Hem, maar Hij gaf enorm veel om ons. In Lucas 15 wordt Hij afgeschilderd als de goede Herder die zonder zich in te houden zoekt naar zijn verloren schaap, als een vrouw die alles op alles zet om het verloren zilverstukje van haar bruidsschat weer te vinden en als een oude vader die op zijn verloren zoon afrent zonder zich ergens om te bekommeren om hem in de armen te sluiten. Ellen White doet deze prachtige uitspraak die het ook waard is om te overpeinzen: ‘Het geweldige plan om de mens te verlossen, lag al van voor de grondlegging van deze wereld klaar. Christus stond niet alleen in deze wonderbaarlijke onderneming om de mens vrij te kopen. Voor de schepping van deze wereld, sloten de Vader en de Zoon in de hemelse raadsvergaderingen een verbond. Als de mens ontrouw zou blijken te zijn aan God, dan zou Christus, die één is met de Vader, de plaats van de overtreder innemen. Hij zou de straf ondergaan die eigenlijk de mens had moeten dragen.’ 6 Denk daar eens een ogenblik over na. Wij hebben zowel het geweldige voorrecht en de grote verantwoordelijkheid als de eeuwige vreugde om deel te hebben aan Christus en met Hem samen te werken in zijn opdracht. Daarover gaan de lessen van dit kwartaal.

1 Prediker 3:11; 2 Johannes 1:9; 3 Johannes 16:7-15; 4 Lucas 19:10; 5Romeinen 5:8; 

6The Advent Review and Sabbat Herald, November 15, 1898


Wereldwijd zijn de volwassenen “In gesprek met het Woord”. Dit kwartaal is het thema:

VRIENDEN MAKEN VOOR GOD


Dit zijn de titels van de lessen van het derde kwartaal.


1 Waarom getuigen?

2 De kracht van een persoonlijk getuigenis

3 Mensen zien door de ogen van Jezus

4 Kracht van gebed: Bidden voor anderen

5 Getuigen door de kracht van de Geest

6 Onbegrensde mogelijkheden

7 Het Woord verkondigen

8 Dienen zoals Jezus

9 Een overtuigende houding ontwikkelen

10 Enthousiaste betrokkenheid

11 Jezus’ verhaal verkondigen

12 Die boodschap is het waard om te delen

13 Een stap in geloof 


UA-37677737-1