Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

De kerk

 

De kerk is de gemeenschap der gelovigen die Christus Jezus als Heer en Heiland belijdt. In aansluiting op het volk van God in oudtestamentische tijden, worden wij uit de wereld geroepen en komen wij samen om te aanbidden, om de verbondenheid met elkaar te beleven, onderricht te worden in het Woord, om de maaltijd des Heren te vieren, de gehele mensheid te dienen en het evangelie aan de hele wereld te verkondigen. De kerk ontleent haar gezag aan Christus, het vleesgeworden Woord, en aan de Heilige Schrift, die het geschreven Woord is. De kerk is Gods gezin; de leden ervan (die door Hem als zijn kinderen zijn aangenomen), leven onder het nieuwe verbond. De kerk is het lichaam van Christus, een geloofsgemeenschap waarvan Christus Zelf het hoofd is. De kerk is de bruid voor wie Christus stierf om haar te heiligen en te reinigen. Bij zijn terugkeer in heerlijkheid zal Hij haar voor Zich plaatsen als een stralende kerk: de getrouwen uit alle eeuwen, gekocht door zijn bloed, zonder vlek of rimpel, maar heilig en onbesmet.
(Gen. 12:3; Mat. 16:13-20; 21:43; Joh. 20:21,22; Hand. 1:8; 7:38; Rom. 8:15-17; 1 Kor. 12:13-27; Ef. 1:15,23; 2:12; 3:8-11,15; 4:11-15).