Kerk der Zevende-dags Adventisten - Breda e.o.

Slogan

AVG Privacy

 

PRIVACYVERKLARING

 

“Stichting” gegevens:

N. van Loon is de secretaris van de “ZDA Gemeente Breda”. Zij is te bereiken via  adventist@hotmail.nl

Zij is verantwoordelijk voor het beheren van de administratie van de ZDA Gemeente Breda.


“Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten – Gemeente Breda”

is gevestigd te:  Contactadres:              Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten

                                                                p/a   Nele van Loon

                                                                O.L.V. ter Duinenlaan 119

                                                                4641 HD  Ossendrecht    


M.J. Pel is de Functionaris Gegevensbescherming van de “Stichting”. Zij is te bereiken via de email van info@breda-adventist.nl

Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Verwerking van de persoonsgegevens:

De “Stichting” verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De gegevens vallen onder de grondslag " Toestemming "

 

Overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- Doopdatum

- Geloofsovertuiging

- Locatiegegevens

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@breda-adventist.nl  dan verwijderen wij deze informatie.

 

De “Stichting” verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om u de mogelijkheid te bieden lid te worden / zijn, van onze ZDA-gemeente en gebruik te kunnen maken van onze diensten.

 

De “Stichting” deelt uw persoonsgegevens met:

Strato, om de persoonsgegevens in het webshopprogramma te verwerken. Voor meer informatie over Strato zie hier hun privacyverklaring. https://www.strato.nl/privacybeleid

 

Geautomatiseerde besluitvorming:

De “Stichting” neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een medewerker van de “Stichting” tussen zit. De “Stichting” gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Systeem:   STRATO            Sitebuilder pro / website

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

De “Stichting” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën.

Persoonsgegevens:Zolang u als lid in de ZDA-Gemeente van Breda staat ingeschreven.

 

Delen van persoonsgegevens met derden:

De “Stichting” verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

De “Stichting” gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. De “Stichting” gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we geen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de “Stichting”.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@breda-adventist.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een schriftelijk verzoek te sturen met uw persoonsgegevens. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De “Stichting” wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

De “Stichting” neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@breda-adventist.nl

 

De “Stichting” heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

- TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

-DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP-adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.

Alle gegevens die u invult tijdens het versturen van een bericht worden opgeslagen op de server van onze verwerkers. Onze verwerkers zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en nemen adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Standaard wordt gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Uw gegevens gebruiken wij nooit zonder toestemming voor andere doeleinden.

Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is door de ZDA-Dienstverlening samengesteld en in werking getreden op 25 mei 2018.